CHINESE

Chinese Actors & Actresses

Please click the photo or the highlighted name of any of the actors to go to their individual page.

 

—————————————

Li Yifeng

Lin Gengxin

Luo Jin

Luo Yunxi

Ni Ni

Shen Yue

 

Tan Song Yun

Sun Yi

Tiffany Tang

Wang Kai

Caesar Wu

Kris Wu

Dylan Xiong

Yang Mi

Yang Yang

 

Zhang Hans

Zhang Yu Xi

Zanilia Zhao

 

Zheng Kai (Ryan Zheng)

Zheng Shuang

Zhu Xu Dan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.